Serwis obrabiarek


Zapewniamy Państwu serwis gwarancyjny obrabiarek po remoncie kapitalnym oraz serwis pogwarancyjny.

Przepisy postępowania gwarancyjnego

    1.Gwarancja obejmuje: 
 • Bezpłatną naprawę obrabiarki w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, o ile uszkodzenie nastąpiło z winy PPHU BALLAS, a w szczególności z przyczyn wadliwego wykonania prac wchodzący w zakres remontu kapitalnego, nieodpowiednich materiałów lub wadliwej obróbki
 • Zwrot kosztów transportu reklamowanej obrabiarki lub jej zespołu, o ile zlecenie wysyłki nastąpiło na wniosek 
   
     2.Grawancja traci moc w następujących przypadkach:
 •  Nie stosowania się do przepisów obsługi i konserwacji zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz instrukcji o systemie planowo-zapobiegawczym remontów obrabiarek do metali.
 • Nie prowadzenia książki ekspoloatacji obrabiarki
 • Samowolnego wykonania przeróbek konstrukcyjnyc
 • Wymiany części
 • Naprawy wykonanej bez porozumienia z PPHU BALLAS
 • Stwierdzenia niewłaściwej obsługi i eksploatacji obrabiarki

  3.Gwarancja nie obejmuje:
 •  Bezpieczników elektrycznych i żarówek
 • Pasków klinowych
 • Regulacji :
    - układku sprzegło-hamulec
    - luzu wrzeciona
    - luzu na prowadnicach
    - mechanizmu przeciążeniowego  
 • Ustawienia i wypoziomowania obrabiarki
 • Podłączenia obrabiarki do sieci zasilającej

4.W przypadku uznania reklamacji czas naprawy wyłącza się z okresu gwarancyjnego. 


5.W przypadku reklamacji nie uznanej przez PPHU BALLAS, koszty poniesione przy jej załatwianiu pokrywa zgłaszający reklamacje.
 
6.PPHU BALLAS nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli spowodowane zostały po wydaniu obrabiarki odbiorcy przez przypadek z winy osób trzecich, wskutek niewłaściwej konserwacji lub niewłaściwego załadunku, rozładunku itp.

7.Za transport, zabezpieczenie w czasie transportu obrabiarki jednak nie więcej niż 6 miesięcy od dnia pobrania (wydania) obrabiarki. 

8.Reklamacje należy zgłosić na piśmie z opisy wady i jej objawów. PO WYKONANYCH  REMONTACH OBRABIAREK - FIRMA BALLAS UDZIELA NA WYKONANY REMONT GWARANCJI 1 ROK - TAK JAK DLA FABRYCZNIE NOWYCH OBRABIAREK!